E-COMMERCE

Introducció


Aquest document contractual regeix les Condicions Generals de contractació de Productes
artesanals, productes amb dissenys propis y il·lustracions tradicionals y digitals.. (d’ara
endavant, «Condicions») a través del lloc web web gerartelias.cat propietat de GERARD ELIAS
ESTARRIOLA. sota la marca comercial de GERARTELIAS, d’ara endavant, el PRESTADOR,
les dades del qual també es troben a l’Avís Legal d’aquesta Web.
Aquestes Condicions han de romandre publicades al lloc web a disposició de l’USUARI per
reproduir-les i guardar-les com a confirmació del contracte, i poden ser modificades en
qualsevol moment pel GERARD ELIAS ESTARRIOLA.. És responsabilitat de l’USUARI llegirles periòdicament, ja que són aplicables aquelles que es troben vigents en el moment
d’executar les comandes. GERARD ELIAS ESTARRIOLA. arxivarà el document electrònic on
es formalitzi la compra i ho tindrà a disposició de l’USUARI per si aquest li ho sol·licita.
Els contractes no estan subjectes a cap formalitat amb excepció dels supòsits expressament
esmentats en els Codis Civil i de Comerç i en aquesta llei o en d’altres d’especials.


L’acceptació d’aquest document comporta que l’USUARI:
• Ha llegit, entén i comprèn el que s’hi exposa.
• És una persona amb prou capacitat per contractar.
• Assumeix totes les obligacions que s’hi disposen.
Aquestes obligacions tindran un període de validesa indefinit i s’aplicaran a totes les
contractacions que s’efectuïn a través del lloc web del PRESTADOR.
El PRESTADOR informa que el començ és responsable i coneix la legislació vigent dels països
als quals envia els productes i es reserva el dret de modificar unilateralment les condicions,
sense que això pugui afectar els béns o promocions que van ser adquirits prèviament a la
modificació.


Identitat de les parts contractants


D’una banda, el PRESTADOR de los Productes artesanals, productes amb dissenys propis y
il·lustracions tradicionals y digitals contratados por el USUARIO es, GERARD ELIAS
ESTARRIOLA amb domicili social en C/ Semalers, 13 - 17800 OLOT, DNI 40365258M y con
teléfono de atención al cliente 659744999
I de l’altra, l’USUARI, que és responsable de la veracitat de les dades personals facilitades al
PRESTADOR.


Objecte del contracte


Aquest contracte té per objecte regular la relació contractual de compravenda nascuda entre el
PRESTADOR i l’USUARI en el moment en què aquest accepta la casella corresponent durant
el procés de contractació en línia.
La relació contractual de compravenda comporta l’entrega, a canvi d’un preu determinat i
públicament exposat a través del lloc web, de Productes artesanals, productes amb dissenys
propis y il·lustracions tradicionals y digitals


Rectificació de les dades


Quan l’USUARI identifiqui errors en les dades publicades en el lloc web o en els documents
generats per la relació contractual, podrà notificar-ho al correu info@aluminiosbellavista.com
perquè GERARD ELIAS ESTARRIOLA els corregeixi el més aviat possible.
L’USUARI podrà mantenir actualitzades les seves dades accedint al seu compte d’usuari.


Procediment de contractació


L’USUARI, per poder accedir als productes o serveis que ofereix el PRESTADOR, ha de ser
major d’edat o menor d’edat emancipat Per això, l’USUARI ha de proporcionar de manera lliure
i voluntària les dades personals que se li requereixin, les quals es tractaran de conformitat amb
el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016 (GDPR), relatiu a la
protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure
circulació d’aquestes dades i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), relativa a
la protecció de dades de caràcter personal i detallada en l’Avís legal i la Política de privacitat
d’aquest lloc web.
.
S’informa que de conformitat amb el que exigeix l’article 27 de la Llei 34/2002, de Serveis de la
Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), el procediment de contractació
seguirà els següents passos:


1. Clàusules generals de contractació.
2. Enviament i lliurament de comandes.
3. Dret de desistiment.
4. Reclamacions i resolució de litigis en línia.
5. Força major.
6. Competència.
7. Generalitats de l’oferta.
8. Preu i termini de validesa de l’oferta.
9. Despeses de transport.
10. Forma de pagament, despeses i descomptes.
11. Procés de compra.
12. Dissociació i suspensió o rescissió del contracte.
13. Garanties i devolucions.
14. Llei aplicable i jurisdicció.
1. CLÀUSULES GENERALS DE CONTRACTACIÓ


Tret que hi hagi estipulació particular per escrit, l’efectuació d’una comanda al PRESTADOR
suposa l’acceptació per part de l’USUARI d’aquestes condicions legals. Cap estipulació feta per
l’USUARI pot diferir de les del PRESTADOR si no ha estat expressament acceptada per
avançat i per escrit pel PRESTADOR.


2. ENVIAMENT I LLIURAMENT DE COMANDES


El PRESTADOR no enviarà cap comanda fins que hagi comprovat que s’ha realitzat el pagament.
Els enviaments de mercaderies es faran habitualment mitjançant CORREOS ESPAÑA, segons
la destinació designada lliurement per l’USUARI.
L’enviament s’efectuarà un cop s’hagi confirmat la disponibilitat de la mercaderia i comprovat el
pagament de la comanda.
El termini d’entrega es comprèn entre 2 i 3 dies laborables a la Península i Balears per els
productes en estoc, per els productes personalitzats varia. La data prevista d’enviament i
lliurament es subministraran prèviament a la confirmació de la comanda.
Falta d’execució del contracte a distància
En cas de no poder executar el contracte perquè el producte o servei contractat no estigui
disponible en el termini previst, cal informar l’USUARI de la manca de disponibilitat i que quedarà
legitimat per cancel·lar la comanda i rebre la devolució de l’import total pagat sense cap cost, i
sense que per això es derivi cap responsabilitat per danys i perjudicis imputable al PRESTADOR.
El PRESTADOR no assumirà cap responsabilitat en cas que l’entrega del producte o servei no
acabi efectuant-se, si les dades facilitades per l’USUARI són falses, inexactes o incompletes.
L’entrega es considerarà efectuada en el moment en què el transportista hagi posat els productes
a disposició de l’USUARI i aquest, o un delegat seu, hagi signat el document de recepció de
l’entrega.
El PRESTADOR respondrà davant l’USUARI de qualsevol falta de conformitat que existeixi en el
moment del lliurament de la comanda, podent l’USUARI, mitjançant una simple declaració, exigirli l’esmena d’aquesta manca de conformitat, la reducció del preu o la resolució del contracte. En
qualsevol d’aquests supòsits l’USUARI podrà exigir, a més, la indemnització de danys i perjudicis,
si escau.
L’USUARI tindrà dret a suspendre el pagament de qualsevol part pendent del preu del producte
adquirit fins que el PRESTADOR compleixi amb les obligacions establertes en aquest contracte.
Correspon a l’USUARI verificar els productes així que els rebi i exposar tots els advertiments i
reclamacions que puguin justificar-se en el document de recepció de l’entrega.


3. DRET DE DESISTIMENT


L’USUARI disposa d’un termini de catorze dies naturals, comptats a partir de la data de recepció
del producte o des de la subscripció del contracte de compravenda si fos una prestació d’un
servei, per exercir el dret de desistiment, regulat a l’ article 102 del Reial Decret Legislatiu 1/2007,
de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels
Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, en endavant RDL,1/2007. Si el
PRESTADOR no compleix amb el deure d’informació i documentació sobre el dret de
desistiment, el termini per al seu exercici finalitzarà dotze mesos després de la data d’expiració
del període de desistiment inicial, conforme a l’artícle 105 del RDL 1/2007.
El dret de desistiment no serà aplicable als contractes referits i enumerats a l’ article 103 del RDL
1/2007, i que es relacionen aquí
Cal comunicar qualsevol devolució al PRESTADOR a gerartelias@gmail.com o al formulario de
contacte de la pagina web https://www.gerartelias.cat indicant el motiu de la devolució
Un cop l’ USUARIO rebi confirmació de la devolució farà arribar al PRESTADOR amb les
despeses de transport al seu càrrec al domicili de GERARD ELIAS ESTARRIOLA C/ Semalers,
13 - 17800 OLOT (GIRONA)


4. RECLAMACIONS I RESOLUCIÓ DE LITIGIS EN LÍNIA


Qualsevol reclamació que l’USUARI consideri oportuna serà atesa al més aviat possible. Les
reclamacions es poden efectuar a les següents adreces de contacte:
Postal: GERARD ELIAS ESTARRIOLA C/ Semalers, 13 - 17800 OLOT (GIRONA)
Teléfono: 659744999
E-mail: gerartelias@gmail.com
Resolució de litigis en línia (Online Dispute Resolution)
De conformitat amb l’Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013, la Comissió Europea facilita una
plataforma d’accés gratuït per a la resolució de conflictes online entre l’USUARI i el
PRESTADOR, sense necessitat de recórrer als tribunals de justícia, mitjançant la intervenció d’un
tercer, anomenat Organisme de resolució de litigis, que actua com a intermediari entre tots dos.
Aquest organisme és neutral i dialogarà amb totes dues parts per arribar a un acord, amb la
possibilitat de suggerir i/o imposar una solució al conflicte.
Enllaç a la plataforma ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/


5. FORÇA MAJOR


Les parts no es fan responsables davant de qualsevol falta causada per una força major. El
compliment de l’obligació es demorarà fins que desaparegui la causa de força major.


6. COMPETÈNCIA


Resta prohibit per a l’USUARI cedir, transferir o transmetre els drets, responsabilitats i obligacions
contractats en la venda.
Si alguna estipulació d’aquestes condicions fos considerada nul·la o de compliment impossible,
la validesa, legalitat i compliment de la resta no es veuran afectades de cap manera, ni sofriran
cap tipus de modificació.
L’USUARI declara haver llegit, conèixer i acceptar aquestes Condicions en tota la seva extensió.


7. GENERALITATS DE L’OFERTA


S’entén que totes les vendes i entregues efectuades pel PRESTADOR estan sotmeses a
aquestes Condicions.
No tindrà efecte cap modificació, alteració o pacte contrari a la Proposta Comercial de GERARD
ELIAS ESTARRIOLA o al que s’estipuli aquí, tret que hi hagi un pacte exprés per escrit signat
pel PRESTADOR. En aquest cas, aquests pactes particulars hi prevaldran.


8. PREU I TERMINI DE VALIDESA DE L’OFERTA


Els preus que s’indiquen respecte de cada producte o servei inclouen l’Impost sobre el Valor
Afegit (IVA) o altres impostos que puguin ser aplicables. Aquests preus, tret que s’indiqui
expressament el contrari, no inclouen les despeses d’enviament o comunicació, manipulació o
qualsevol altre servei addicional i annex al producte adquirit.
Els preus aplicats a cada producte són els que estan publicats al lloc web i s’expressen en la
moneda EURO. L’USUARI assumeix que la valoració econòmica d’alguns dels productes podrà
variar en temps real.
Abans d’efectuar la compra, podrà comprovar en línia tots els detalls del pressupost: articles,
quantitats, preu, disponibilitat, despeses de transport, càrrecs, descomptes, impostos i el total de
la compra. Els preus poden canviar diàriament mentre no s’efectuï la comanda.
Un cop efectuada la comanda, els preus es mantindran tant si hi ha disponibilitat de productes
com si no.
Qualsevol pagament efectuat al PRESTADOR comporta l’emissió d’un rebut o d’una factura
simplificada a nom de l’USUARI o de la raó social que aquest hagi informat en el moment
d’efectuar la comanda..
Per a qualsevol informació sobre la comanda, l’USUARI pot contactar mitjançant el telèfon
d’atenció al client del PRESTADOR 659744999 o a través del correu electrònic a l’adreça
gerartelias@gmail.com.


9. DESPESES DE TRANSPORT


Els preus publicats a la botiga no inclouen despeses d’enviament o comunicació, ni d’instal·lació
o descàrrega, o prestacions complementàries, llevat de pacte exprés per escrit en contrari.
Els ports es calcularan en el moment de guardar la cistella o pressupost, ja que es calculen pel
pes dels productes i per l’adreça de l’entrega.
La tarifa de transport (IVA incluido) aplicada es la següent:
Península 7,5.-€


10. FORMES DE PAGAMENT, CÀRRECS I DESCOMPTES


El PRESTADOR és el responsable de les transaccions econòmiques i possibilita les següents
formes per efectuar el pagament d’una comanda:
• Targeta de crèdit
Mesures de seguretat
El lloc web utilitza tècniques de seguretat de la informació generalment acceptades en la
indústria, com ara SSL, dades introduïdes en pàgina segura, firewalls, procediments de control
d’accés i mecanismes criptogràfics, tot això amb l’objectiu d’evitar l’accés no autoritzat a les
dades. Per aconseguir aquestes finalitats, l’usuari/client accepta que el prestador obtingui dades
per a efectes de la corresponent autenticació dels controls d’accés.
El PRESTADOR es compromet a no permetre cap transacció que sigui considerada il·legal per
les marques de targetes de crèdit o el banc adquirent, i que pugui o tingui el potencial de danyar
la bona voluntat dels mateixos o influir-hi de manera negativa.
Està prohibida, en virtut dels programes de les marques de targetes: la venda o oferta d’un
producte o servei que no sigui de plena conformitat amb totes les lleis aplicables al Comprador,
Banc Emissor, Comerciant, Titular de la targeta o targetes.


11. PROCÉS DE COMPRA


Qualsevol producte del nostre catàleg es pot afegir a la cistella. En aquesta, només s’observen
els articles, la quantitat, el preu i l’import total. Un cop guardada la cistella es procedeix a calcular
els impostos, càrrecs i descomptes segons les dades de pagament i d’enviament introduïdes i es
demanarà el correu electrònic per rebre informació sobre l’estat de la comanda
Les cistelles no tenen cap vinculació administrativa, només es tracta d’un apartat on es pot
simular un pressupost sense cap compromís per totes dues parts.
Des de la cistella es pot fer una comanda seguint els següents passos per formalitzar-la
correctament:
1. - Comprovació de les dades de facturació.
2. - Comprovació de l’adreça d’enviament.
3. - Selecció de la forma de pagament.
4. - Efectuar la comanda (comprar).
Comandes (sol·licituds de compra)
Prèviament a la confirmació de la comanda es subministrarà informació sobre l’estat de la
comanda i la data d’enviament i/o lliurament aproximat.


12. DISSOCIACIÓ I SUSPENSIÓ O RESCISSIÓ DEL CONTRACTE


Si qualsevol d’aquests termes i condicions es considera il·legal, nul o per qualsevol raó,
inaplicable, aquesta condició s’ha de considerar separable i no afectarà la validesa i aplicabilitat
de cap de les condicions restants.
El PRESTADOR pot, sense previ avís, suspendre o acabar l’accés de l’USUARI als seus serveis,
en la seva totalitat o en part, quan l’USUARI no compleixi qualsevol de les obligacions establertes
en aquest contracte o qualsevol disposició legal, llicència, reglament, directiva, codi de pràctiques
o polítiques que siguin aplicables.
Quan el PRESTADOR exerceixi qualsevol dels seus drets o facultats sota aquesta Clàusula,
aquest exercici no perjudicarà ni afectarà l’exercici de qualsevol altre dret, facultat o recurs que
pugui estar a disposició del PRESTADOR.


13. GARANTIES I DEVOLUCIONS


Les garanties respondran al que regula el Títol referit a “Garanties i serveis postvenda” del Reial
Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General
per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, al què es pot accedir
clicant aquí
.


14. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ


Aquestes condicions es regeixen o s’interpreten d’acord amb la legislació espanyola en allò que
no s’hi disposa expressament. Qualsevol controvèrsia que pogués suscitar-se de la prestació
dels productes o serveis objecte d’aquestes Condicions es sotmetrà als jutjats i tribunals de el
domicili de l’USUARI, al lloc de compliment de l’obligació o aquell en què es trobi el bé si aquest
és immoble.

Necesitamos su consentimiento para cargar las traducciones

Utilizamos un servicio de terceros para traducir el contenido del sitio web que puede recopilar datos sobre su actividad. Por favor revise los detalles en la política de privacidad y acepte el servicio para ver las traducciones.